Νεκροταφείο


Στις νότιες, και περίπου παραθαλάσσιες, παρυφές του λόφου του Αγίου Δημητρίου Αδάμαντος, έθαβαν οι πρόσφυγες Κρήτες, μετά την άφιξή των και εγκατάστασή των στη Μήλο, τους νεκρούς των.

Το νεκροταφείο εγκαταλείφθηκε όταν έγινε το 1875, σε έναν αγρό που παρεχώρησε η Ι. Μονή Πάτμου, το καινούργιο (σημερινό) Νεκροταφείο Αδάμαντος, του οποίου ο ναός τιμάται εις το όνομα των Ταξιαρχών. Το παλιό νεκροταφείο οικοπεδοποιήθηκε.

Ο ναός του νεκροταφείου.


Cemetery
Η εκκλησία του νεκροταφείου, από αρχιτεκτονικής πλευράς, ανήκει στον βυζαντινό σταυρικό τύπο. Το τέμπλο έχει δύο θύρες. Την Ωραία Πύλη, και την βορεινή, στο θυρόφυλλο της οποίας είναι ζωγραφισμένος «Ο Άρχων Μιχαήλ», από τον Ι. Πελεκίδη, τέλη του 19ου αιώνα. Η εικόνα φέρει στο κάτω μέρος της την εξής επιγραφή: «Των εν Δήμω Αδάμαντι / ευσεβών χριστιανών των ανεγει / ράντων τόνδε ναόν σου τας ψυχάς ρύ / σαι πυρός του αιωνίου. / Ιωάν. Ν. Πελεκίδης, Κρής, έγραφ. τω 1895, 20/5».

Αριστερά και δεξιά της Ωραίας Πύλης, βλέπομε την Πλατυτέραν των Ουρανών, και τον Ι. Χριστόν, χωρίς υπογραφή αλλά σίγουρα και αυτά έργα του Πελεκίδου.

Τα θωράκια αζωγράφιστα. Το δίθυρο βημόθυρο φέρει αριστερά την εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του Αποστόλου Πέτρου από κάτω, ενώ δεξιά φέρει την εικόνα της Παναγίας την ώρα του Ευαγγελισμού, και από κάτω τον Απόστολο Παύλο. Σε προσκυνητάρι, νοτιότερα του τέμπλου, υπάρχει η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με την επιγραφή: «Αφιέρωμα Αικατερίνης Ιωάννου Γεωργιλαδάκη 1934 Αδελφοί Αβραμαίων. Άγ. Όρος. Νέα Σκήτη». Στην ποδιά της εικόνας έχει ζωγραφιστεί ένα χερουβείμ κακής τέχνης. Προς βορράν του τέμπλου υπάρχει μία εικόνα με την Σύναξη των Αρχαγγέλων, «Αφιέρωμα Εμμανουήλ Βότζη, 1932. Έργον Αδελφότης Αβραμαίων, Άγιον Όρος, Νέα Σκήτη». Υπάρχουν και μερικές άλλες εικόνες μεταλλικές ασήμαντες. Το Δωδεκάορτο έχει 8 χάρτινες. Ο θόλος στερείται εικόνας του Παντοκράτορος.

Τάφος της μητέρας του Βενιζέλου.


Στο Κοιμητήριο υπάρχει και ο κοινός τάφος της μητέρας του Ελευθερίου Βενιζέλου, Στυλιανής και του γυιού της Αγαθοκλή. Είναι ο δεύτερος δεξιά όταν βγαίνωμε από τον ναό και πάμε προς την έξοδο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να είναι απερίσπαστος στους αγώνες του στην Κρήτη, είχε στείλει για ασφάλεια την μητέρα του στην Μήλο, κοντά σε συγγενείς της. Εφιλοξενείτο στο σπίτι του Νικηφοράκη, με φροντίδα και δαπάνη του Ιωάννη Νοστράκη. Η Στυλιανή και ο Αγαθοκλής πέθαναν σε μιαν επιδημία μαζί και τάφηκαν στον ίδιο τάφο.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.